Polityka Zwrotów i Reklamacji w Sklepie Internetowym Sextoys4ever.com

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Polityka Zwrotów i Reklamacji dotyczy wszystkich produktów zakupionych w sklepie internetowym Sextoys4ever.com.

1.2. Każdy Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru oraz do składania reklamacji w przypadku wad produktu zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827).

2. Prawo do odstąpienia od umowy

2.1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru.

2.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować sklep Sextoys4ever.com o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

2.3. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który jest dostępny na stronie internetowej sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.

2.4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Skutki odstąpienia od umowy

3.1. W przypadku odstąpienia od umowy sklep Sextoys4ever.com zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

3.2. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3.3. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwróconego towaru lub do czasu dostarczenia sklepowi dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3.4. Klient powinien odesłać towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, w którym poinformował sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 7 dni.

3.5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

4. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

4.1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zap

ieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

5. Procedura składania reklamacji

5.1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych zakupionego towaru.

5.2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres korespondencyjny sklepu Sextoys4ever.com lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany na stronie internetowej sklepu.

5.3. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia, opis wady oraz żądanie Klienta w związku z reklamacją.

5.4. Sklep Sextoys4ever.com ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak odpowiedzi sklepu w powyższym terminie oznacza, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

5.5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, sklep Sextoys4ever.com niezwłocznie wymieni wadliwy towar na nowy, wolny od wad, lub usunie wadę. Jeżeli wymiana lub usunięcie wady nie są możliwe, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

6. Zasady zwrotu towarów

6.1. Zwracany towar powinien być kompletny, w oryginalnym opakowaniu (jeśli to możliwe), z wszelkimi dołączonymi akcesoriami i dokumentami.

6.2. Klient powinien odpowiednio zabezpieczyć zwracany towar, aby zapobiec jego uszkodzeniu w trakcie transportu.

6.3. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Sklep Sextoys4ever.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Zwrotów i Reklamacji. Zmiany będą publikowane na stronie internetowej sklepu.

7.2. Zmiany Polityki Zwrotów i Reklamacji nie wpływają na prawa i obowiązki stron wynikające z umów zawartych przed wprowadzeniem zmian.

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.

7.4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Polityki będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Dziękujemy za wybór sklepu Sextoys4ever.com i życzymy udanych zakupów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.


Polityka Zwrotów i Reklamacji została sporządzona na podstawie aktualnych przepisów prawa polskiego i jest częścią regulaminu sklepu internetowego Sextoys4ever.com.

0

No products in the cart.